Hulpmiddelen24 staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Hulpmiddelen24, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u als consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens hulpmiddelen24 kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Retourneren

Herroepingsrecht bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u.

Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Hulpmiddelen24 retourneren, conform de door de Hulpmiddelen24 verstrekte redelijke en duidelijke instructies

Kosten in geval van herroeping:

Indien u gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw eigen rekening.

Indien de u een bedrag betaald heeft, zullen wij van Hulpmiddelen24 dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht:

Indien u niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Hulpmiddelen24 alleen worden uitgesloten indiende Hulpmiddelen24 dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  Laden...